Lương Nhật

Lương Nhật

Mức lương tối thiểu vùng Nhật Bản 2019

Tỉnh Mức lương tối thiểu vùng【円】 Ngày thực hiện
Năm 2019 (2018)
Ibaraki 茨城 849 (822) 01/10/2019
Saitama埼玉 926 (898) 01/10/2019
Chiba 千葉 923 (895) 01/10/2019
Tokyo東京 1,013 (985) 01/10/2019
Kanagawa神奈川 1,011 (983) 01/10/2019
Aichi 愛知 926 (898) 01/10/2019
Osaka 大阪 964 (936) 01/10/2019
Hyogo兵庫 899 (871) 01/10/2019
Hiroshima 広島 871 (844) 01/10/2019
Fukuoka福岡 841 (814) 01/10/2019
Trung bình quốc gia 901 (874)

 

Source Ministry of Health, Labour and Welfare (2019)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *